Biblioteka już czynna. Zapraszamy!

Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pelplin w trakcie epidemii COVID-19 dla użytkowników Biblioteki

§1

 1. Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pelplinie w trakcie epidemii COVID-19 dla użytkowników zwana dalej Procedurą, określa warunki i zasady wprowadzenia bezpieczeństwa obsługi użytkowników Biblioteki, określenie zasad udostępniania i zwrotów zbiorów bibliotecznych oraz innych czynności związanych            z obsługą czytelników, kontaktów zewnętrznych i prowadzenia ciągłości pracy Biblioteki przy jednoczesnym zapewnieniu ciągłości działania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pelplinie.
 2. Procedura obowiązuje wszystkich użytkowników oraz innych osób i instytucji korzystających      z usług, współpracujących lub przebywających na terenie Biblioteki.

§2

Zapewnienie bezpiecznego dystansu czasowo-przestrzennego i środków higieny dla użytkowników oraz dezynfekcja powierzchni i zasobów bibliotecznych

 1. Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk dostępne dla użytkowników w obszarze biblioteki (przy punkcie zwrotu książek, przy wejściu do Biblioteki).
 2. Wyznacza się bezpieczną odległość na podłodze – strefy zapewniające zachowanie odpowiednich odległości między użytkownikami.
 3. Ustala się limit osób przebywających w Bibliotece tj. 1 osoba z tym, iż rodzic/opiekun prawny może wejść do Biblioteki z maksymalnie dwójka dzieci do lat 13. Dzieci powyżej 13 r.ż. są traktowane jako samodzielne osoby.
 4. Skraca się czas przebywania w Bibliotece na okres niezbędny do wypożyczenia zbiorów. Nie ma możliwości korzystania z przestrzeni dla dzieci, sali komputerowej, sali konferencyjnej, które są nieczynne do odwołania.
 5. Od osób korzystających z Biblioteki wymagane jest bezwzględne noszenie masek ochronnych i rękawiczek. Użytkownik bez rękawiczek i maski nie zostanie obsłużony.

§3

Zapewnienie bezpiecznej obsługi użytkowników oraz maksymalne ograniczenie kontaktu

 1. W celu zapewnienia bezpiecznej obsługi użytkowników preferowane jest rezerwowanie zbiorów:
 2. za pośrednictwem e-maila – www.biblioteka@epelplin.pl . O możliwości odbioru zamówionych zbiorów Czytelnik zostanie powiadomiony SMS-em lub telefonicznie)
 3. telefonicznie pod numerem (58) 536 33 43 – dyżurujący bibliotekarz przygotowuje zamówienie, które jest do odbioru w Bibliotece na stanowisku obsługi Czytelnika.

§4

Zasady postępowania ze zbiorami bibliotecznymi powracającymi do Biblioteki

 1. W Bibliotece wydziela się „strefę zwrotów”, czyli stanowisko zwrotów zbiorów wracających do Biblioteki, które zostaną poddane kwarantannie oraz tzw. „strefę wypożyczeń”  dla zbiorów wypożyczanych z biblioteki.
 2. Zwrot książek odbywa się na specjalne ustawionych stolikach.
 3. Przyjęte zbiory zostaną odłożone na okres 7 dni do odrębnego pomieszczenia, odizolowane od innych egzemplarzy.
 4. Po przyjęciu książek od użytkownika należy zdezynfekować blat, na którym  leżały zbiory.
 5. Czytelnik zwracając zbiory biblioteczne musi mieć założoną maskę i jednorazowe rękawice oraz zachować bezpieczną odległość.

§5

Zasady udostępniania zbiorów z Biblioteki

 1. W ramach otwarcia Biblioteki czynna będzie wyłącznie Biblioteka główna – ul. Sambora 5a.
 2. Do odwołania zamknięte pozostają: filia w Rudnie i Rajkowach
 3. Do odwołania zmieniają się godziny otwarcia Biblioteki w Pelplinie przy ul. Sambora 5a.
Dni otwarcia Godziny otwarcia
poniedziałek 10:00 – 16:00
wtorek 09:00 – 15:00
środa 12:00 – 18:00
czwartek 10:00 – 16:00
piątek 10:00 – 14:00
 • Ostatni użytkownik może wejść do Biblioteki 15 minut przed zamknięciem/dezynfekcją Biblioteki.
 • Wypożyczanie zbiorów Biblioteki odbywa się tylko na zewnątrz do domu. Zawieszone jest korzystanie ze zbiorów bibliotecznych na miejscu.
 • Przy wypożyczaniu zbiorów z Biblioteki lub odbiorze rezerwacji czytelnik musi zdezynfekować ręce przed wejściem do Biblioteki, mieć założoną maskę i jednorazowe rękawice oraz zachować bezpieczną odległość zgodnie z informacją wizualną i wytycznymi GIS.
 • Zawieszona jest oferta kulturalno-oświatowa Biblioteki zapisana w Regulaminie korzystania      z oferty i usług Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pelplinie.

§6

Procedury postępowania w przypadku podejrzewania u osoby/użytkownika zakażenia koronawirusem

 1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie powinna zostać wpuszczona na teren Biblioteki. Powinna zostać poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.
 2. Zgłoszenie incydentu do dyrektora Biblioteki, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru,                          w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty, itp.).
 3. Ustalenie listy pracowników  użytkowników (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w części/częściach Biblioteki, w których przebywał użytkownik i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt                        z zakażonym.

§7

Postanowienia końcowe

 1. Użytkownik nie stosujący się do wytycznych dla funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pelplinie w trakcie epidemii wirusem COVID-19 może być czasowo lub stałe pozbawiony prawa do korzystania ze zbiorów Biblioteki.
 2. Zmiany postanowień wytycznych dokonuje się w trybie zarządzenia Dyrektora  Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pelplinie.

Dorota Sakowska

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pelplinie

Pelplin, 04.05.2020r.